+49 (0) 4222 - 94 707 0

Privacyverklaring

Privacyverklaring

NAAM EN CONTACT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE CONFORM ARTIKEL 4 LID 7 AVG

Hermann Ellermann Containersysteme GmbH
Gewerbestraße 6
D-27777 Ganderkesee
Telefoon: +49 (0)4222 - 94707-0
Fax: +49 (0)4222 / 94707-10
info@ellermann-container.de

Als beheerder van de website nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te bewaren en deze tegen ongeoorloofde toegang te beschermen. De modernste veiligheidsnormen en zorgvuldige omgang met uw gegevens zorgen voor maximale bescherming van uw persoonsgegevens.

We zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de voorschriften van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, federale wet inzake de bescherming van persoonsgegevens). Technische en organisatorische maatregelen zorgen ervoor dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners in acht worden genomen.

De volgende verklaring geeft u een overzicht van welk soort gegevens er wordt verzameld en voor welk doel dit gebeurt.

 

INFORMATIE OVER DE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENSn

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u contact met ons opneemt via e-mail of via ons contactformulier, dan worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, mogelijk uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen. Gegevens in deze context worden gebruikt om uw vragen te verwerken en worden verwijderd nadat de opslag ervan niet langer nodig is. Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn, wordt de opslag dienovereenkomstig beperkt.

Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website
Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt zonder u te registreren of anderszins gegevens over te dragen, dan verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk voor ons om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt 1, ond. f AVG). Het gaat om de volgende gegevens:

 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Betreffende hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface ervan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Wij gebruiken externe dienstverleners om de website en de daarover verzamelde gegevens op te slaan. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Gebruik van cookies
(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Een cookie is tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw harde schijf en wordt toegewezen aan de browser die u gebruikt. Een cookie wordt ofwel door de webserver naar de browser gestuurd ofwel door een script op de website gegenereerd. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen ervoor om de algehele website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:
Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk geplaatst en automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name sessie-cookies. Deze slaan een sessie-ID op. Hiermee worden verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie toegewezen. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

Permanente cookies
Permanente cookies worden na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie, automatisch verwijderd. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Cookies van derden
Cookies van derden, "Third Party Cookies", worden bij online marketing gebruikt. Hiermee kan bijvoorbeeld het surfgedrag worden bepaald. Het zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en bijvoorbeeld dienen om het zoekgedrag bij te houden. Een typisch voorbeeld hiervan is Google Analytics.

U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld het gebruik van cookies van derden of het gebruik van alle cookies afwijzen. Zogenoemde "Third party cookies" Wij wijzen u erop dat u door het deactiveren van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Nieuwsbrief
Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die we gebruiken om u over onze huidige interessante aanbiedingen te informeren. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring vermeld. (Alternatief: actuele informatie over internet en aanverwante onderwerpen)

Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenoemde dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat u na uw registratie een e-mail van ons op het opgegeven e-mailadres ontvangt. Hierin moet u bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u deze aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Wij slaan tevens de IP-adressen op die u gebruikt en de tijden van aanmelding en bevestiging. Dit stelt ons in staat om uw aanmelding te bewijzen en, indien van toepassing, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

Uw naam en e-mailadres zijn vereist voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig. We gebruiken deze voor persoonlijk contact. Na uw bevestiging bewaren we uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt 1, ond. a AVG.

U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in elke nieuwsbrief te klikken. Een e-mailtje naar het adres in onze contactgegevens is ook voldoende.

Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt; we hebben deze nodig om uw bestelling te verwerken. Verplichte informatie die is vereist voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk aangegeven, overige informatie is vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die u verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, punt 1, ond. b AVG. U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, zodat wij uw gegevens kunnen bewaren voor latere aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de door u verstrekte gegevens herroepbaar opgeslagen. U kunt altijd alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, in het klantengedeelte verwijderen.

(2) Vanwege handels- en belastingwetten zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking ervan, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

Kinderen
Onze website is gericht op volwassenen. Personen onder de 18 mogen zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonsgegevens aan ons doorgeven.

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSOON

(1) Intrekking van toestemming
Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, dan hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om van uw herroepingsrecht gebruik te maken.

(2) Recht op bevestiging
U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om te bevestigen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt deze bevestiging te allen tijde aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht op informatie
Als er persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie opvragen over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22 paragrafen 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de betreffende logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Indien er persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om in verband met de overdracht te worden geïnformeerd over de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG. Wij verstrekken een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor alle andere kopieën die u bij ons aanvraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen. Indien u de aanvraag elektronisch indient, moet de informatie worden verstrekt in een gemeenschappelijk elektronisch formaat, tenzij anders vermeld. Het recht om een kopie te ontvangen in overeenstemming met lid 3 mag de rechten en vrijheden van anderen niet schaden.

(4) Recht op rectificatie
U hebt het recht om ons te verzoeken om onmiddellijk onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren. Op basis van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te verlangen.

(5) Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten")
U hebt het recht om te vragen dat de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert en wij zijn verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokken persoon trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a of artikel 9, lid 2 punt a, AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokken persoon maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig lid 1, neemt hij passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat een betrokkene hen heeft gevraagd om alle links naar deze persoonsgegevens te verwijderen of om deze persoonsgegevens te kopiëren of te repliceren.

Het recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten") bestaat niet voor zover verwerking noodzakelijk is:

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het officiële gezag van de voor de verwerkingsverantwoordelijke;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h en i en artikel 9, lid 3, AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het in lid 1 genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking vermoedelijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
  om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

(6) Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
  de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer heeft nodig voor verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG, zolang niet zeker is of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zullen deze persoonsgegevens – behalve de opslag ervan – alleen worden verkregen met toestemming van de betrokkene of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

(7) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat te ontvangen, en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a of artikel 9, lid 2, punt a of op een contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b, AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen
 • de verwerking via geautomatiseerde processen verloopt.

Bij het uitoefenen van het recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met lid 1, hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft geen invloed op het recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het officiële gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegewezen.

(8) Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, punt e of punt f, AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer tenzij hij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, dan worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kunt u ongeacht Richtlijn 2002/58/EG uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

U hebt het recht om vanwege redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien bezwaar te maken tegen verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, tenzij deze verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

U kunt te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet indien de beslissing:

noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke,

is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en de wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of

met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene geschiedt.

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om de persoon te laten ingrijpen, zijn/haar eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

De betrokkene kan dit recht op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt, enig ander administratief of gerechtelijk middel onverlet latend, bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als de betrokkene van mening is dat de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens in strijd met deze verordening is.

(11) Recht op een effectief rechtsmiddel
U hebt, enig beschikbaar administratief of buitengerechtelijk rechtsmiddel, inclusief het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG onverlet latend, het recht op een effectief rechtsmiddel indien u van mening bent dat de rechten waarop u volgens deze verordening recht heeft als gevolg van een niet conform deze verordening verwerking van uw persoonsgegevens zijn geschonden.


Definities
De wetgever vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt ("wettigheid, verwerking te goeder trouw, transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities die ook in deze privacyverklaring worden gebruikt:

Persoonsgegevens
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door het toekennen van een identificeringsteken zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificeringsteken of een of meer speciale kenmerken die uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn.

Verwerking
"Verwerking" is elk proces of reeks van processen dat of die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen met betrekking tot persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, organisatie, rangschikken, opslag, aanpassing of wijziging, lezen, opvragen, het gebruik, de openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

Beperking van verwerking
"Beperking van verwerking" is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

Profilering
"Profilering" (profiling) is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten om met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimiseren
"Pseudonimiseren" is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens kunnen niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bestandssysteem
"Bestandssysteem" is elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is volgens bepaalde criteria, ongeacht of deze verzameling centraal, decentraal of volgens functionele of geografische aspecten wordt beheerd.

Verwerkingsverantwoordelijke
"Verwerkingsverantwoordelijke" is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die of dat alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor het benoemen ervan worden verstrekt in overeenstemming met het unierecht of de wetgeving van de lidstaten.

Verwerker
"Verwerker" is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Ontvanger
"Ontvanger" is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het hierbij om een derde partij gaat of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door de bovengenoemde autoriteiten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels conform de doeleinden van de verwerking.

Derde
"Derde" is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, behalve de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

Toestemming
Een "toestemming" van de betrokkene is elke vrijwillige op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van verwerking
De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een rechtsgrondslag voor de verwerking is. Rechtsgrondslagen voor de verwerking kunnen conform artikel 6 lid 1 punten a-f AVG met name zijn:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is nodig voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het officiële gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegewezen;
 • de verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen zwaarder wegen, vooral als de betrokkene een kind is.
Copyright 2024 Hermann Ellermann Containersysteme GmbH.