+49 (0) 4222 - 94 707 0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I. Algemeen

 • Voor leveringen en reparaties gelden uitsluitend de volgende voorwaarden.
 • Alle afspraken dienen schriftelijk te worden gemaakt.
 • Voor overdracht van rechten en plichten van de koper uit het koopcontract is de schriftelijke toestemming van de verkoper vereist.
 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk bindend zijn verklaard. De koper is gedurende zes weken aan zijn bestelling gebonden. Deze termijn begint met de ontvangst van de bestelling. De verkoper is echter verplicht om elke afwijzing van de bestelling onmiddellijk na het controleren van de beschikbaarheid schriftelijk te melden. Alleen de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van het contract.
 • Beschrijvingen van het artikel, illustraties en technische details, evenals kostenramingen zijn principieel niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk bindend zijn verklaard. Gegarandeerde eigenschappen worden uitdrukkelijk schriftelijk gespecificeerd in het contract zelf.
 • Indien één bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, worden de overige bepalingen niet aangetast.
 • De plaats van uitvoering voor beide onderdelen is de locatie van de verkoper.
 • De bevoegde rechtbank voor alle huidige en toekomstige claims met betrekking tot de zakelijke relatie met bij het handelsregister ingeschreven verkopers is uitsluitend de locatie van de verkoper.
 • In principe is de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland in alle gevallen van toepassing. Toepassing van internationaal kooprecht is uitgesloten.

II. Prijzen

 • De prijs van het gekochte artikel is af fabriek/importeurmagazijn zonder korting en andere prijsverminderingen en exclusief omzetbelasting. De overdracht en overeengekomen aanvullende diensten worden apart in rekening gebracht.
 • Prijswijzigingen zijn toegestaan​als er meer dan 4 maanden liggen tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen leveringsdatum; in dat geval geldt de prijs van de verkoper geldig op de dag van levering. Wijzigingen in het btw-tarief geven beide partijen het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

III. Levering en uitvoeringstijd

 • De door verkoper opgegeven levertijden zijn in principe niet bindend, tenzij er uitdrukkelijk vaste levertijden zijn overeengekomen. Indien er naderhand contractwijzigingen worden overeengekomen, dient er tegelijkertijd een nieuwe leveringsdatum te worden vastgelegd. Als de leveringsdatum door de verkoper met meer dan zes weken wordt overschreden, dan kan de koper de verkoper bij nieuwe productie een respijtperiode van zes weken stellen.
 • In geval van overmacht of onvoorzienbare belemmeringen is er geen sprake van vertraging in de levering, mits de belemmeringen ernstig en buiten de schuld van de leverancier zijn. In dat geval kunnen beide contractpartijen het contract opzeggen drie maanden nadat de oorspronkelijke leverdatum is overschreden, met uitsluiting van uitgebreide claims.
 • Bij overschrijding van levertijden kan koper alleen vergoeding van door vertraging veroorzaakte schade vorderen indien verkoper zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld.
 • Constructie- of vormwijzigingen, kleurafwijkingen en wijzigingen in de leveringsomvang door externe leveranciers zijn tijdens de leveringstermijn voorbehouden, zolang de wijziging van het artikel voor de koper onbeduidend en redelijk is.

IV. Risico-overdracht

 • Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering gaat uiterlijk op het moment dat het geleverde artikel het fabrieksterrein verlaat over op de koper.
 • De verzending, de keuze van het transportmiddel en de transportweg, alsmede de geschikte verpakking voor het beoogde doel worden door de verkoper naar eigen goeddunken uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. De koper heeft in dit verband alleen recht op schadeclaims als de verkoper zich schuldig maakt aan opzet of grove nalatigheid.
 • Indien de koper het leveringsartikel niet binnen twee weken na de datum van verzending van de kennisgeving van voltooiing overneemt, gaat het risico van verlies of verslechtering over op de koper op de datum van verzending van de kennisgeving van voltooiing. Het is voldoende als de verkoper de kennisgeving naar het door de koper opgegeven adres stuurt.

V. Aanvaarding

 • De koper heeft het recht om het aankoopartikel op de overeengekomen plaats van aanvaarding binnen acht dagen na ontvangst van de kennisgeving van beschikbaarheid te inspecteren en de verplichting om het aankoopartikel binnen deze termijn te accepteren.
 • Indien de koper meer dan veertien dagen te laat is met het aanvaarden van een nieuwe levering vanaf de datum van kennisgeving van beschikbaarheid, dan heeft de verkoper het recht om na een periode van veertien dagen het contract te herroepen of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. In het laatste geval heeft de verkoper het recht om 15% van de netto-leveringsprijs plus btw als schadevergoeding te vorderen, onverminderd de mogelijkheid om hogere schade te vorderen, tenzij de verkoper kan bewijzen dat er helemaal geen schade of bijzondere waardevermindering is opgetreden of deze aanzienlijk lager is dan het vaste tarief.
 • Indien voorafgaand aan de aanvaarding door de koper of diens vertegenwoordiger actie wordt ondernomen op het leveringsartikel (bijvoorbeeld bediening van het stuursysteem), dan is de koper aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

VI. Garantie

 • Als de koper een rechtspersoon is, garandeert de opdrachtnemer het volgende: Voor niet zelf vervaardigde of gerepareerde onderdelen en externe diensten is de garantie van de verkoper beperkt tot het toewijzen van zijn claims aan zijn leverancier of onderaannemer vanwege gebreken en om de koper te wijzen op het rechtstreeks doen gelden van deze claims. In het geval dat garantieclaims tegen derden niet succesvol zijn, zal de verkoper de garantie aangaan, tenzij de onderdelen en externe diensten die niet door de verkoper zelf zijn vervaardigd of gerepareerd afkomstig zijn van de koper.
 • In alle gevallen wordt de garantieverplichting inhoudelijk als volgt bepaald:
  1. Indien de koper ondanks kennis van een gebrek het leverings- of reparatieartikel accepteert, heeft hij alleen recht op garantieclaims als hij dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding voorbehoudt.
  2. Kennisgevingen van gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking van een verborgen gebrek schriftelijk worden gemeld.
  3. De garantieverplichting van de verkoper is beperkt tot het verhelpen van het gebrek door reparatie ter plaatse van het te repareren artikel of, naar keuze van de verkoper, het kosteloos vervangen van het geleverde artikel of onderdelen daarvan.

   

 • Er bestaan geen garantieverplichtingen indien de opgetreden fout causaal verband houdt met het feit dat - de koper een geconstateerde fout niet tijdig heeft gemeld en dus niet onmiddellijk de gelegenheid heeft gegeven om deze te herstellen. - het geleverde of gerepareerde artikel niet op de juiste manier is behandeld of overmatig is belast, of - de koper de voorschriften met betrekking tot de behandeling, het onderhoud en de verzorging van het leverings- of reparatieartikel (bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing) niet in acht heeft genomen, of - in geval van schade aan het leverings- of reparatieartikel er wijzigingen zijn aangebracht zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verkoper (met name installatie van onderdelen). - er onderhoud of service is uitgevoerd in een bedrijf dat niet door de opdrachtnemer is erkend voor service.
 • Voor de levering van gebruikte voertuigen wordt een volledige uitsluiting van garantie overeengekomen. De verkoop of levering van het artikel vindt plaats in zijn huidige vorm en is daarom met uitsluiting van enige vorm van garantie.

VII. Betalingsvoorwaarden

 • Betalingsopdrachten, cheques en wissels worden alleen na speciale overeenkomst en alleen voor betaling uitgevoerd, waarbij alle incasso- en disconteringskosten in rekening worden gebracht.
 • Betalingen worden altijd verrekend met de oudste opeisbare factuur, ook als iets anders is bedongen.
 • De koper kan alleen met de vorderingen van de verkoper verrekenen als de tegenvordering van de koper onbetwist is of als er een juridisch bindende titel is. De koper kan alleen aanspraak maken op een retentierecht als dit op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

 • Tot aan de nakoming van alle vorderingen (ook saldovorderingen) die de verkoper nu of in de toekomst om welke rechtsgrond dan ook tegen de koper kan doen gelden, worden aan de verkoper de volgende zekerheden gesteld, die hij op verzoek en naar keuze vrijgeeft, voor zover de waarde ervan de vorderingen met meer dan 20% overstijgt.
 • De goederen blijven eigendom van de verkoper. De verwerking of transformatie wordt altijd uitgevoerd voor de verkoper als fabrikant, maar zonder enige verplichting voor hem. Indien het (mede-)eigendom van de verkoper door verbinding vervalt, wordt hierbij overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de koper van het uniforme artikel naar rato van de waarde (factuurwaarde) op de koper overgaat. De koper zal het (mede-)eigendom van de verkoper kosteloos opslaan. Goederen waarvan de verkoper (mede-)eigenaar is, worden hieronder gereserveerde goederen genoemd.
 • Tijdens het eigendomsvoorbehoud heeft de koper het recht om het artikel te bezitten en te gebruiken zolang hij voldoet aan zijn verplichtingen ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig de bepalingen van de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden en in het bijzonder niet in gebreke is met betaling.
 • De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen gedurende het eigendomsvoorbehoud in goede staat te houden en alle door de fabrikant verstrekte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onverwijld bij de verkoper of een door de opdrachtnemer erkende werkplaats voor de service van het geleverde artikel te laten uitvoeren.
 • Gedurende de duur van het eigendomsvoorbehoud is verkoop, verpanding, veiligheidsoverdracht, verhuur of andere overdracht van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikel aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper verboden. Gedurende de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft de verkoper het recht op het bezit van het kentekenbewijs van het voertuig. De koper moet bij de bevoegde autoriteit een aanvraag indienen om het kentekenbewijs aan de verkoper te overhandigen.
 • In geval van inmenging door derden in het onder eigendomsvoorbehoud staande artikel, met name in het geval van beslaglegging, moet de koper de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper. De koper draagt de kosten van maatregelen om de ingreep te verhelpen. In geval van beslaglegging door de verkoper kan de koper zich niet beroepen op het feit dat hij het leveringsartikel om welke reden dan ook nodig heeft, met name om zijn bedrijfsactiviteiten in stand te houden.
 • Indien de verkoper de koper heeft toegestaan het leveringsartikel te verkopen, dan draagt de koper hierbij alle rechten op de derde koper over totdat alle vorderingen van de verkoper volledig zijn voldaan.
 • Indien de koper een betalingsachterstand heeft of bij de betaling in gebreke blijft of niet voldoet aan zijn verplichtingen uit het eigendomsvoorbehoud, dan kan de verkoper verzoeken om teruggave van het onder eigendomsvoorbehoud staande artikel en dit optimaal exploiteren door middel van onderhandse verkoop, waarbij de opbrengst met de koopprijs wordt verrekend. Deze terugneming wordt beschouwd als terugtrekking in het geval van termijnbetalingstransacties van een koper die niet als handelaar in het handelsregister is ingeschreven. In dat geval worden de wederzijdse diensten terugbetaald conform de bepalingen van de Duitse betalingswet. Indien de verkoper de teruggave van het gekochte artikel eist, is de koper verplicht het artikel onmiddellijk aan de verkoper terug te geven, met uitsluiting van eventuele retentierechten, tenzij deze op dezelfde contractuele relatie zijn gebaseerd. Op verzoek van de koper, hetgeen uitsluitend direct na verduidelijking van het retourverzoek kenbaar kan worden gemaakt, stellen naar goeddunken van de verkoper openbaar aangestelde en beëdigde deskundigen de geschatte prijs vast. De verwerkingskosten bedragen ten minste 10% van de opbrengst exclusief omzetbelasting tegen het wettelijke tarief, onverminderd het tegenbewijs door de koper.
 • Indien de verkoper voor de financiering van het leveringsartikel instemt met de overdracht van zekerheid door middel van een financieringsbank, dan draagt​de koper met het sluiten van het financieringscontract het recht op terugkoop van eigendom van het financieringsartikel over aan de verkoper, op voorwaarde dat na het verstrijken van de zekerheidseigendom van de financieringsbank het eigendom van deze onmiddellijk weer naar de verkoper overgaat. Mocht het voor de verkoper niet mogelijk zijn om de eigendom van het leveringsartikel te verwerven, dan zal de koper alle claims op terugbetaling of betalingen met betrekking tot het artikel geheel aan de verkoper afstaan. In al deze gevallen wordt het leveringsartikel vervangen door het feit dat het door de verkoper aan de koper voor bruikleen in zijn bedrijf wordt overgelaten.

IX. Contractueel pandrecht en retentierecht

 • De verkoper heeft vanwege zijn vorderingen recht op een contractueel pand- en retentierecht op de artikelen van de bestelling die in zijn bezit zijn gekomen. Deze rechten kunnen ook worden ingeroepen voor vorderingen van eerdere bestellingen en verleende diensten.
 • In het geval van een pandverkoop door de verkoper volstaat voor dreiging van de pandverkoop het sturen van een schriftelijke kennisgeving aan het laatste bij de verkoper bekende adres van de koper.

X. Ontwerpwijziging

 • De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment ontwerpwijzigingen door te voeren; hij is echter niet verplicht om dergelijke wijzigingen bij reeds geleverde producten aan te brengen.

XI. Aansprakelijkheid

 • Schadeclaims tegen de verkoper als gevolg van een fout bij het sluiten van het contract, schending van aanvullende verplichtingen en om een andere juridische reden (bijvoorbeeld uit een garantie) bestaan alleen als de verkoper schuldig is aan opzet of grove nalatigheid.
 • De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is in het bijzonder van toepassing op verlies of beschadiging van geleverde chassis, bestelde artikelen of de inhoud van afgeleverde bestelde artikelen, alsmede proef-, aflevering- en andere ritten, voor zover de schade de door de verkoper gesloten verzekeringsdekking overstijgt.
 • Vorderingen tot vergoeding ten aanzien van plaatsvervangende agenten worden door de verkoper uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de plaatsvervangende agent zich schuldig maakt aan opzet of grove nalatigheid.


Versie: Oktober 2001 Algemene voorwaardenEllermann Containersysteme GmbH
Gewerbestraße 6
D-27777 Ganderkesee

Telefoon: +49 (0)4222 - 94707-0
Fax: +49 (0)4222 - 94707-10

Copyright 2024 Hermann Ellermann Containersysteme GmbH.